Vedtægter
 Grundejerforeningen Lynghøjgaard, Lynghøjsletten 51,

9690 Fjerritslev

VEDTÆGTER
For

Grundejerforeningen Lynghøjgaard

§1.

Foreningens navn er “Grundejerforeningen Lynghøjgaard”.
Foreningens hjemsted er Jammerbugt kommune.
Grundejerforeningen er stiftet i henhold til den på samtlige ejendomme matr. Nr. fra 5p til og med 5 bq Kollerup by, Kollerup tinglyste deklaration, ifølge hvilken alle nuværende og fremtidige ejere har ret og pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Lynghøjgaard.
Ejere er de personer, som er anført på skødet.

§ 2.
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmets interesser som grundejer, herunder at administrere og vedligeholde de til Grundejerforeningen tilhørende ejendomme, veje, fællesarealer, anlæg, forsyningsledninger og lignende.
Særligt påhviler det Grundejerforeningen at administrere og vedligeholde tennisbaner og andre til fælles brug etablerede anlæg på matr. nr. 5 bq, samt fælleshuset og swimmingpools opført på matr. nr. 5an.
Grundejerforeningens bestyrelse fastsætter ordensregler og regler for betaling til drift og vedligeholdelse af de nævnte anlæg og faciliteter.

§ 3.
Generalforsamlingen har indenfor de i lovgivningen fastsatte rammer den højeste myndighed i Grundejerforeningens anliggender.

§ 4.
Den ordinære generalforsamling afholdes i april eller maj måned i Jammerbugt kommune og indkaldes ved almindeligt brev eller e-mail med varsel på mindst 14 dage og højest 4 uger, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsordenen, bestyrelsens forslag til budget, forslag til kontingent samt indkomne forslag fra bestyrelsen og /eller medlemmer. Bestyrelsen fastsætter dato for ordinær generalforsamling inden 1.februar og giver meddelelse om denne dato til foreningens medlemmer senest 10. februar.

§5.

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget og fastlæggelse af kontingent for indeværende år.
5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller spørgsmål eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen seneste 4 uger før generalforsamlingen.


§ 6.
På grundejerforeningens generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, har hvert medlem én stemme for hvert hus medlemmet ejer indenfor foreningens område, dog højest 5 stemmer.
Et medlem eller bestyrelsen (ved formanden)  kan repræsentere andre stemmer ved skriftlig fuldmagt. Ægtefæller eller samlevere kan herudover, når skriftlig fuldmagt foreligger, repræsentere hinanden. Huse ejet af fonde eller firmaer kan lade sig repræsentere af en befuldmægtiget. (hvor medlemskabet ikke oppebæres af en person).
Stemmeafgivningen er ikke skriftlig, med mindre dette fastsættes ved almindelig stemmeflerhed eller af dirigenten.
Ethvert medlem er valgbart til bestyrelsen eller som suppleant, såfremt der ikke foreligger restancer til grundejerforeningen. Ethvert medlem kan ved fuldmagt lade sig repræsentere af ægtefælle eller samlever, og for huse ejet af fonde eller firmaer af en befuldmægtiget
Medlemmer, der ikke senest 30 dage før generalforsamlingen har berigtiget restancer til Grundejerforeningen, har ikke stemmeret.


§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at et antal medlemmer, der repræsenterer mindst 1/3 af Grundejerforeningens samlede stemmeret ifølge §6 stk. 1 har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom.
Sådanne generalforsamlinger, med angivelse af dagsorden, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bestyrelsens foranstaltning.


§ 8.
Alle beslutninger på generalforsamlingen — såvel ordinær som ekstraordinær — vedtages med simpelt stemmeflertal.
Ændringer af nærværende vedtægter, ændret anvendelse af fællesarealer og faciliteter samt forslag, der er særligt byrdefulde for medlemmerne, kan alene vedtages, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer afgives herfor.
Vedtægtsændringer kan ikke gennemføres i strid med de på ejendommene tinglyste deklarationer.
Vedtægtsændringer skal endvidere efter generalforsamlingens vedtagelse godkendes af Jammerbugt kommune for at opnå gyldighed.


§ 9.
Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode, således at der skiftevis afgår 3 respektive 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
De 2 suppleanter henholdsvis 1. og 2. suppleant er på valg hvert år.
Suppleanter indtræder efter tur i bestyrelsen, - efter et eventuelt bestyrelsesmedlems forfald. Den pågældende suppleant indtræder fuldt ud, og erstatter således det afgående bestyrelsesmedlem i dennes valgperiode, - således at kontinuiteten for den 2 årige valgperiode for bestyrelsesmedlemmer bevares.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp og indhente rådgivning. Bestyrelsen råder over foreningens midler under iagttagelse af vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.


§ 10.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Indkaldelse bør finde sted med mindst 8 dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden indkalde med kortere varsel.


§ 11.
Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer at bestyrelsen, hvoraf et af medlemmerne skal være formand eller kasserer.


§ 12.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede og medlemmerne i øvrigt behørigt er indkaldt i overensstemmelse med § 10.
Beslutninger i bestyrelsen vedtages ved simpel stemmeflerhed.


§ 13.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en revisor, ekstern eller intern, som vælges af generalforsamlingen hvert år.
Revisor har ret og pligt til uanmeldt revision.


§ 14.
Grundejerforeningens midler anbringes på betryggende vis.
Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 15.
Grundejerforeningens bestyrelse udarbejder til vedtagelse på generalforsamlingen budget med forslag til kontingentfastsættelse.
Kontingentet udgøres af et samlet drifts-  og vedligeholdelsesbidrag.
For hver parcel erlægges lige store bidrag, uanset ejendommens areal og beliggenhed samt ejernes benyttelse af egen ejendom, fællesanlæg og fællesfaciliteter.

Kontingentstigning på mere end 1/3 pr. år af indeværende års kontingent, anses som værende særligt byrdefulde.

Dersom et medlem er i restance med betaling af kontingent, kan bestyrelsen udover omkostninger i øvrigt fastsætte, at den pågældende vedrørende restancen skal betale et opkrævningsgebyr, der dog ikke kan overstige 15 % af restancen.


§ 16.
Nærværende vedtægter er tinglyst servitut — pantstiftende med første prioritets panteret i ejendommene matr. nr. 5 p til matr. nr. 5bq Kollerup by, Kollerup for et beløb på kr. 10.000. Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme samt Jammerbugt kommune.
Den tinglyste panteret skal tjene til sikkerhed for at medlemmerne betaler de til Grundejerforeningen fastsatte bidrag og kontingenter.


§ 17.
Opløsning af Grundejerforeningen Lynghøjgaard kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med et interval på minimum 14 dage, - efter den ordinære generalforsamlings afholdelse.
I henhold til vedtægternes § 1 har alle grundejere dog ret og pligt at være medlem af en grundejerforening, - denne bestemmelse i henhold til tinglyst deklaration.
I tilfælde af Grundejerforeningen Lynghøjgaard’s eventuelle opløsning, skal der oprettes en ny
grundejerforening til varetagelse af alle de formål, som er angivet i de nuværende vedtægters
§ 2.
Grundejerforeningens eventuelle aktiver overføres ligeledes til den nye grundejerforening. Sekundært kan den nuværende grundejerforening dog sammenlægges med en anden grundejerforening, - dog med den klausul, at alle grundejere har ret og pligt til medlemskab.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 10/4 - 2011

 

 

 

 

Foranstående vedtægter er godkendt af Jammerbugt kommunalbestyrelse

 

 

Ved mail af 5. august 2011